Makine kapse aktesh 24/6 mod DL 970/( BC5130 N.10)

L350.00